CEOS KROMOGENI LISTERIA SELEKTIVNI AGAR PREMA OTTAVIANI I AGOSTI (ALOA)

NAMJENA

CEOS Kromogeni Listeria selektivni agar prema Ottaviani i Agosti (CEOS ALOA) je selektivni agar za izolaciju Listeria spp. i identifikaciju L.monocytogenes u hrani i kliničkim uzorcima.

NAČELA I OBJAŠNJENJA

Selektivnost medija očituje se zbog prisutnosti litij klorida i antimikrobne selektivne smjese koje sadrže ceftazidim, polimiksin B, nalidiksičnu kiselinu i ciklo- heksimid. Diferencijalna aktivnost očituje se u prisut- nosti kromogenih spojeva X-glukozida u mediju, kao supstrata za otkrivanje enzima ß-glukozidaze, koji je zajednički svim Listeria spp. Specifična diferencijalna aktivnost dobiva se pomoću supstrata (L-α-fosfatidi- linositol) za fosfolipazu enzima C, koji je prisutan u L. monocytogenes, te u nekim sojevima L.ivanovii. Zbog kombinacije oba supstrata, moguće je razlikovati ko- lonije Listeria spp., koje rastu u zeleno-plavoj boji, od kolonija L.monocytogenes, koje rastu u zeleno-plavoj boji s neprozirnom ovojnicom. CEOS Listeria selektivni agar prema Ottaviani i Agosti (CEOS ALOA) omogućuje razlikovanje L.monocyto- genes, čak i u prisutnost mješoviti flore, nakon inku- bacije od 24 ± 2h u jednostavnim i pouzdnim uvjetima, kao i direktnim razmazivanjem, ili nakon obogaćivanja u uobičajenom selektivnom tekućem mediju. Ovaj medij se također preporučuje prema ISO 11290- 1 za detekciju i prebrojavanje Listeria monocytogenes.

REAGENSI

CEOS Kromogeni Listeria selektivni agar (ALOA) (g/l)
pH 7.2 ± 0.2 na 25°C Boja: žuta, neprozirna.

Pepton iz mesa18.00
Enzimska digestija kazeina6.00
Ekstrakt kvasca10.00
Natrij piruvat2.00
Glukoza2.00
Magnezij glicerofosfat1.00
Magnezij sulfat0.50
Natrij klorid5.00
Litij klorid10.00
Dehidrirani dinatrij hidrogen fosfat2.50
BCI glukopiranozid0.05
Ceftazidim0.02
Polimiksin B76.700 UI
Nalidiksična kiselina0.02
Cikloheksimid0.05
Fosfatidil-Inozitol2.00
Agar12.00

KORISNIČKA KONTROLA KVALITETE

Inokulirati reprezentativne uzorke sa sljedećim sojevima:

MikroorganizmiRast
L.monocytogenes ATCC 13932Zeleno-plave kolonije okružene neprozirnom ovojnicom
L.monocytogenes ATCC 35152Zeleno-plave kolonije okružene neprozirnom ovojnicom
L.innocua ATCC 33090Zeleno-plave kolonije bez neprozirne ovojnice
E.coli ATCC 25922Inhibiran
E.faecalis ATCC 29212Inhibiran

Tehničar mora slijediti protokol potvrđen u njegovom laboratoriju. Inkubirajte ploče stranom prema gore aerobno na 37ºC 24-48 sati. Nakon inkubacije, kolo- nije koje su se pojavile na površini agara sa sljedećim izgledom su: L.monocytogenes - Plavo-zelene kolonije okružene neprozirnom ovojnicom Ostale bakterije - Plave, bezbojne ili potpuno inhibi- rane, bez ovojnice.