1. Pojmovi

1.1. C-pharm d.o.o. je trgovačko za proizvodnju in vitro dijagnostičkih sredstava sa sjedištem u Gospodarskoj zoni 15, 32 000 Vukovar, Republika Hrvatska, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 030085669, osobni identifikacijski broj (OIB): 38466254572, PDV identifikacijski broj: HR38466254572, ovlašteno za proizvodnju Proizvoda gotovih mikrobioloških podloga.

1.2. Proizvod je svaki medicinski proizvod autoriziran na području Europske Unije kao mikrobiološka podloga, koji je proizveo C-pharm. Proizvod je namijenjen isključivo za in vitro dijagnostiku i ne smije se koristiti u bilo koje druge svrhe, a osobito ne u hrani, lijekovima, kozmetici, na ljudima ili životinjama i slično. Proizvod nije hrana, lijek ili kozmetika.

1.3. Kupac je svaka fizička ili pravna osoba s kojom C-pharm sklapa ugovor o kupoprodaji i/ili ugovor o distribuciji Proizvoda, kao i osobe na čiji zahtjev ili za čiji račun se prodaju i/ili distribuiraju Proizvodi. Izraz Kupac u ovim Općim uvjetima poslovanja ima isto značenje kao i izraz “distributer” bez obzira koristi li se navedeni izraz u jednini ili množini.

1.4. Ugovor je svaki ugovor o kupoprodaji, ugovor o isključivoj i/ili neisključivoj distribuciji, kao i svaki drugi ugovor koji sklapa C-pharm s Kupcem koji ima za cilj prodaju i/ili distribuciju Proizvoda.

1.5. Pisanim putem je svaka komunikacija između C-pharma i Kupca koja je poslana ili zaprimljena putem pošte na adresi ili s adrese sjedišta C-pharm d.o.o., Gospodarska zona 15, 32000 Vukovar, Hrvatska, odnosno na adresi ili s adrese sjedišta Kupca, ili putem službene adrese elektroničke pošte C-pharma: info@c-pharm.hr ili druge službene adrese elektroničke pošte odgovorne osobe u C-pharmu, odnosno putem službene adrese elektroničke pošte Kupca ili odgovorne osobe Kupca.

1.6. Svi rokovi računaju se prema službenom vremenu i datumima u Republici Hrvatskoj.

1.7. Izrazi u ovim Općim uvjetima poslovanja koji imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na ženski i muški rod.

2. Predmet reguliranja i opseg primjene

2.1. Ovim se Općim uvjetima poslovanja uređuju odnosi između C-pharma i Kupca.

2.2. Odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja, sastavni su dio Ugovora, te se smatra da je Kupac sklapanjem Ugovora izrijekom prihvatio da se na svo buduće poslovanje, narudžbe i Ugovore sklopljene između C-pharma i Kupca primjenjuju ovi Opći uvjeti poslovanja.

2.3. U slučaju neslaganja Općih uvjeta poslovanja i posebnih pogodbi Ugovora, primjenjuju se posebne pogodbe Ugovora.

2.4. Ako postoje opći uvjeti poslovanja Kupca, isti neće obavezivati C-pharm, osim ako je drukčije navedeno u Ugovoru. Smatra se da je Kupac sklapanjem Ugovora prihvatio da se u slučaju neslaganja između odredbi ovih Općih uvjeta poslovanja i odredbi općih uvjeta poslovanja Kupca na ugovorni odnos C-pharma i Kupca primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja.

2.5. C-pharm je ovlašten izmijeniti ove Opće uvjete poslovanja u svakom trenutku. U slučaju izmjene Općih uvjeta poslovanja Kupac će o istom biti obaviješten pisanim putem te je Kupac dužan u roku 5 (pet) dana od dana dostave takve obavijesti i izmijenjenih Općih uvjeta poslovanja pisanim putem obavijestiti C-pharm pristaje li da se na postojeći Ugovor između C-pharma i Kupca primjenjuju izmijenjeni Opći uvjeti poslovanja C-pharma. Ako se Kupac ne očituje u roku od 5 (pet) dana od dostave takve obavijesti, smatrat će se da je prihvatio izmijenjene Opće uvjete poslovanja.

2.6. Ako C-pharm i Kupac ne postignu dogovor o primjeni izmijenjenih Općih uvjeta poslovanja, na ugovorni odnos C-pharma i Kupca i dalje će se primjenjivati Opći uvjeti poslovanja koji su bili važeći u trenutku sklapanja Ugovora.

3. Sklapanje Ugovora

Pregovori, ponuda, narudžba

3.1. Pregovori koji prethode sklapanju Ugovora između C-pharma i Kupca, kao i slanje upita o asortimanu i cijenama Proizvoda, ne obvezuju niti jednu stranu Ugovora. Međutim, strana koja je pregovarala bez prave namjere da sklopi Ugovor pa prekinula pregovore protivno načelu savjesnosti i poštenja, odgovorna je za štetu nastalu drugoj stani koja je time prouzročena.

3.2. Povjerljive informacije do kojih je Kupac došao tijekom pregovora, Kupac ne smije učiniti dostupnim trećima niti ih koristiti za svoje interese, bez obzira je li naknadno sklopljen Ugovor s C-pharmom

3.3. C-Pharm nije vezan informacijama danim u katalozima, cjenicima, tarifama i drugim obavijestima te oglasima danim u tisku, lecima, radiom, televizijom, elektroničkim putem ili na koji drugi način te se iste informacije i obavijesti, kao i upiti Kupca u vezi Proizvoda i nepotvrđene narudžbe ne smatraju ponudom za sklapanje Ugovora, nego samo pozivom da se učini ponuda pod objavljenim uvjetima, ako drukčije ne proizlazi iz takvih izjava volje.

3.4. Ako C-pharm nakon zaprimljenog upita ili narudžbe pošalje ponudu Kupcu, ponuda obvezuje C-pharm u roku od 15 (petnaest) dana od dana slanja ponude pisanim putem ili u roku koji je naveden u ponudi. U tom slučaju Ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada Kupac pisanim putem pošalje prihvat ponude C-pharmu.

3.5. Ako Kupac pošalje narudžbu C-pharmu, Ugovor se smatra sklopljenim tek u trenutku kada C-pharm pisanim putem potvrdi narudžbu Kupca.

3.6. Šutnja C-pharma ne znači potvrdu narudžbe, odnosno da je Ugovor sklopljen čak i ako je C-pharm u stalnoj poslovnoj vezi s Kupcem glede određenih Proizvoda, već je potrebno da C-pharm svaku narudžbu izrijekom potvrdi pisanim putem.

3.7. Ako C-pharm ili Kupac nakon potvrđene narudžbe ili prihvaćene ponude ostave otvorenim neke sporedne točke za kasnije, Ugovor se smatra sklopljenim, a sporedne točke, utvrdit će se naknadno pisanim putem.

Povlačenje i izmjena narudžbe i ponude

3.8. Ako jedna strana predloži povlačenje ili izmjenu potvrđene narudžbe, odnosno prihvaćene ponude smatra se da je prvotno potvrđena narudžba, odnosno prihvaćena ponuda i dalje na snazi, sve dok druga strana pisanim putem ne pristane na povlačenje ili izmjenu narudžbe, odnosno ponude.

3.9. Izmijene potvrđene narudžbe ili prihvaćene ponude smatraju se novom narudžbom ili ponudom i na njih se ne primjenjuju cijene i uvjeti koji su vrijedili u prvotno potvrđenoj narudžbi, odnosno ponudi. U tom se slučaju cijene Proizvoda i uvjeti isporuke naknadno ugovaraju.

3.10. Zahtjevi za isporukom veće količine od prvotno naručene smatraju se novim upitom za davanje ponude i C-pharm nije dužan isporučiti količine koje prelaze naručenu količinu po cijeni i uvjetima prvotno potvrđene narudžbe, odnosno prihvaćene ponude. U tom se slučaju cijena i uvjeti naknadno ugovaraju, a rok isporuke Proizvoda produžuje se ovisno o količini i vrsti dodanih Proizvoda.

3.11. Ako C-pharmu nastane šteta zbog izmjena ili dopuna prvotno potvrđene narudžbe, odnosno prihvaćene ponude, Kupac je dužan nadoknaditi C-pharmu tako nastalu štetu.

4. Isporuka i dostava

4.1. C-pharm zadržava pravo odrediti najprikladniji način otpreme uzimajući u obzir potrebu očuvanja kvalitete Proizvoda te vrijednost naručenih Proizvoda.

4.2. Proizvodi se mogu otpremati dostavnim vozilom C-pharma, posredovanjem kurirske službe ili na drugi prikladan način.

4.3. Ako Kupac želi drukčiji način otpreme ili drugo prijevozno sredstvo od onoga koji predloži C-pharm, tada Kupac snosi sve troškove isporuke te je odgovoran za sve nedostatke i štetu koja nastane od trenutka predaje Proizvoda na otpremu od strane C-pharma.

4.4. Rokovi isporuke Proizvoda, za svaku se isporuku utvrđuju posebno te ovise o načinu otpreme, količini naručenih Proizvoda i mjestu isporuke.

4.5. C-pharm neće odgovarati za zakašnjenje u isporuci, ako je do zakašnjenja došlo iz razloga na strani Kupca ili uslijed događaja Više sile.

5. Jamstvo kvalitete

5.1. C-pharm proizvodi i prodaje mikrobiološke podloge spremne za uporabu za in vitro dijagnostiku, te jamči da Proizvodi imaju kvalitetu sukladno CE-DEKLARACIJI O KONFORMITETU, kao i da raspolaže svim potrebnim suglasnostima i dozvolama nadležnih nacionalnih i drugih tijela.

5.2. Navedena jamstva ne obvezuju C-pharm ako se Proizvodi ne čuvaju, ne skladište ili ne upotrebljavaju u skladu s uputama u tehničkom listu Proizvoda, Certifikatom kontrole kvalitete, propisima i pravilima struke.

5.3. Jamstva koja nisu dana u CE-DEKLARACIJI O KONFORMITETU i u ovim Općim uvjetima poslovanja ili pojedinačnim Ugovorima ne obvezuju C-pharm osim ako takva jamstva nisu izričito dana Kupcu pisanim putem od strane C-pharma.

5.4. Radi očuvanja kvalitete Proizvoda C-pharm se obvezuje isporučivati Proizvode u ambalaži koja je pogodna za transport i ispunjava uobičajene zahtjeve za takvu vrstu Proizvoda i transporta u skladu s uobičajenim tržišnim uvjetima, propisima i pravilima struke.

5.5. Skladištenje Proizvoda nakon isporuke Proizvoda obveza su i trošak Kupca i Kupac snosi rizik za umanjenje kvalitete, oštećenje ili propast Proizvoda uslijed nepravilnog skladištenja.

5.6. Ako C-pharm da Kupcu besplatne promotivne uzorke Proizvoda radi testiranja, Kupac je dužan kod čuvanja i korištenja takvih Proizvoda postupati sukladno uputama u tehničkom listu, Certifikatom kontrole kvalitete propisima i pravilima struke, odnosno kao da je riječ o originalnom Proizvodu. U suprotnom C-pharm ne odgovara za kvalitetu Proizvoda sukladno ranije navedenim jamstvima kvalitete i Kupac je odgovoran C-pharmu za naknadu štete uključujući i reputacijsku štetu koja nastane C-pharmu.

6. Reklamacije i odgovornost za nedostatke Proizvoda

6.1. Kupac je dužan odmah po primitku Proizvoda pregledati Proizvode s pažnjom dobrog stručnjaka.

6.2. Ako Kupac smatra da Proizvod ima nedostatke dužan je C-pharmu poslati pisanim putem reklamaciju kod vidljivih nedostataka odmah ili najkasnije 2 (dva) sata od primitka Proizvoda.

6.3. Nakon isteka navedenih rokova, Kupac nema pravo pozivati se na nedostatke Proizvoda.

6.4. Reklamacija mora sadržavati detaljan opis nedostataka Proizvoda, podatke o narudžbi uz specifikaciju koji Proizvodi iz narudžbe se smatraju neispravnima (broj i datum narudžbenice/ponude, vrstu i količinu naručenih Proizvoda), datum dostave Proizvoda, LOT Proizvoda, istek roka Proizvoda, te ako je potrebno fotografije koje dokazuju postojanje nedostatka na Proizvodu.

6.5. Smatra se da je reklamacija valjano zaprimljena u trenutku kada C-pharm pisanim putem pošalje Kupcu potvrdu o primitku reklamacije.

6.6. Kupac je dužan u svakom trenutku dati C-pharmu sve relevantne informacije koje su potrebne za ispitivanje osnovanosti reklamacije.

6.7. C-pharm je dužan u roku od 8 (osam) dana od zaprimanja reklamacije pisanim putem očitovati se Kupcu smatra li se odgovornim za nedostatke Proizvoda navedene u reklamaciji.

6.8. Ako C-pharm potvrdi da se smatra odgovornim za nedostatke navedene u reklamaciji dužan je u roku od 30 (trideset) dana od dostave očitovanja o tome smatra li se odgovornim za nedostatak otkloniti nedostatak na Proizvodu.

7. Odgovornost prema trećima

7.1. Ako uslijed korištenja Proizvoda, a iz razloga koji su vezani za postupanje Kupca, trećoj osobi bude nanesena šteta, Kupac će u potpunosti biti odgovoran prema toj trećoj osobi.

7.2. C-pharm ne odgovara za štetu nastalu trećim osobama uslijed radnji ili propusta Kupca, krajnjih korisnika, osoba koje imenuje Kupac ili osoba za koje je Kupac inače odgovoran.

8. Cijene Proizvoda i troškovi

8.1. Cijene Proizvoda ugovaraju se za svaku pojedinačnu isporuku Proizvoda.

8.2. Cijene Proizvoda iskazuju se u eurima i bez poreza, taksi, carina, naknada, kazni i odbitaka bilo koje vrste, troškova pakiranja, prijevoza, isporuke i osiguranja, osim ako nije drukčije ugovoreno.

8.3. Uvjeti i rokovi plaćanja utvrđuju se u svakoj pojedinoj potvrđenoj narudžbi, a ako rok plaćanja nije naveden, primijenit će se rok od 90 (devedeset) dana od dana izdavanja računa.

8.4. Ako je od potvrde narudžbe, odnosno od prihvata ponude do izdavanja računa Proizvoda došlo do povećanja troškova koji se odnose na povećanje vozarina, poreza, lučkih i izvoznih pristojbi ili drugi pristojbi, fluktuacije tečaja te porasta cijena sirovina i energije, C-pharm ima pravo naplatiti Kupcu povećanja cijene troškova koja su nastala od trenutka potvrde narudžbe, odnosno prihvata ponude do izdavanja računa.

8.5. Prilikom plaćanja najprije se obračunavaju neisplaćeni troškovi, kamate i dugovani iznos za ranije narudžbe Proizvoda, pa tek potom naplata troškova, kamata i dugovanog iznosa zadnje narudžbe.

8.6. Pritužbe na račune i fakture potrebno je prijaviti C-pharmu pisanim putem odmah bez odgađanja nakon zaprimanja, u suprotnom će se smatrati da je Kupac suglasan s pravnom osnovom i iznosom računa i fakture.

8.7. Svi nameti koji se tiču Proizvoda i koji se trebaju platiti nacionalnim i/ili vlastima unutar područja na kojem se plasiraju Proizvodi sukladno Ugovoru, obveza su Kupca.

9. Raskid i otkaz ugovora

9.1. C-pharm i Kupac imaju pravo raskinuti Ugovor ako nastupe razlozi navedeni u Ugovoru ili u Zakonu o obveznim odnosima.

9.2. C-pharm zadržava pravo jednostrano raskinuti Ugovor s trenutnim učinkom i to slanjem obavijesti o raskidu putem pošte preporučeno s povratnicom, ako u redovitom poslovanju Kupca nastupe okolnosti koje mogu nanijeti značajne promjene koje bi negativno uticale na sposobnost Kupca u ispunjavanju obveza iz Ugovora. Pod pojmom značajnih promjena koje utječu na sposobnost ispunjavanja obveza iz Ugovora od strane Kupca smatraju se: otvaranje insolvencijskih postupaka (predstečaja ili stečaja) ili pokretanje postupka likvidacije, blokada računa, gubitak licencija i dozvola za rad, ako Kupac prekrši odredbe o intelektualnom vlasništvu ili povjerljivosti podataka, ako sudjeluje u bilo kojoj vrsti koruptivnog ponašanja, financiranju terorizma ili dječjeg rada ili bilo kojem drugom ponašanju koje bi moglo ozbiljno ugroziti poslovni ugled C-pharma, kao i drugi događaji koji mogu imati nepovoljan utjecaj na ispunjavanje obveza iz Ugovora od strane Kupca. U tom slučaju C-pharm ne odgovara za naknadu štete nastale Kupcu uslijed raskida Ugovora zbog značajnih promjena koje utječu na sposobnost ispunjavanja obveza, niti je u tom slučaju C-pharm dužan platiti ugovorne kazne Kupcu zbog neispunjenja, djelomičnog ispunjenja ili zakašnjenja u ispunjenju Ugovora.

9.3. Svaka strana ima pravo otkazati Ugovor i to slanjem obavijesti o otkazu putem pošte preporučeno s povratnicom drugoj strani sukladno načinu i razlozima otkaza propisanim Ugovorom.

9.4. U slučaju raskida ili otkaza Ugovora, C-pharm će imati pravo zahtijevati naplatu svih uredno obavljenih isporuka Proizvoda, kao i naplatu svih naručenih, a neisporučenih Proizvoda koji nisu isporučeni do trenutka nastupa raskida ili otkaza Ugovora, te e će imati pravo zahtijevati naplatu svih ostalih troškova koji nastanu C-pharmu zbog raskida ili otkaza Ugovora.

9.5. Ako je zbog raskida ili otkaza Ugovora od strane C-pharma, Kupcu nastala šteta, Kupac ima pravo na naknadu obične imovinske štete, te se isključuje odgovornost C-pharma za izmaklu dobit, gubitak poslova, posljedičnu štetu, neimovinsku štetu i slično.

10. Viša sila

10.1. C-pharm se neće smatrati odgovornim za neispunjenje, djelomično ispunjenje ili zakašnjenje s ispunjenjem obveza iz Ugovora, ako je ono uzrokovano događajem na koji C-pharm ne može objektivno utjecati niti ga spriječiti (uključujući, ali ne ograničavajući se na epidemije, požar, eksploziju, potres, poplave i druge prirodne nepogode, radnje civilnih ili vojnih vlasti, rat, terorizam i sl.), a koji može onemogućiti ili znatno otežati C-pharmu ispunjenje obveza iz Ugovora (Viša sila).

10.2. Za vrijeme trajanja događaja Više sile ne teku za ispunjenje obveza iz Ugovora.

10.3. C-pharm se obvezuje poduzeti sve napore kako bi se izbjegli ili uklonili uzroci Više sile i kako bi nastavio s ispunjenjem obveza iz Ugovora i to odmah nakon prestanka događaja Više sile.

10.4. Ako je C-pharm spriječen u ispunjavanju svojih obveza iz razloga Više sile u neprekidnom vremenskom razdoblju dužem od 90 (devedeset) dana, strane mogu jednostrano raskinuti Ugovor s trenutnim učinkom i to slanjem obavijesti o raskidu putem pošte preporučeno s povratnicom, te se odriču prava na naknadu štete nastalu zbog takvog raskida Ugovora.

11. Sredstva osiguranja plaćanja

11.1. C-pharm ima pravo zahtijevati od Kupca odgovarajuća sredstva osiguranja plaćanja prije isporuke Proizvoda.

11.2. Ako Kupac pravovremeno ne dostavi sredstva osiguranja plaćanja, C-pharm ima pravo u cijelosti ili djelomično jednostrano raskinuti Ugovor s trenutnim učinkom i to slanjem obavijesti o raskidu putem pošte preporučeno s povratnicom, a Kupac je obvezan naknaditi C-pharmu tako nastalu štetu.

12. Nesposobnost za plaćanje

12.1. Ako Kupac u cijelosti ili djelomično ne ispuni ili kasni s ispunjenjem obveza ili je nad Kupcem podnesen prijedlog za pokretanje insolvencijskog ili likvidacijskog postupka, C-pharm ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor s trenutnim učinkom i to slanjem obavijesti o raskidu putem pošte preporučeno s povratnicom ili prestati u cijelosti ili djelomično s ispunjenjem svojih obveza iz Ugovora, bez potrebe za daljnjim obavještavanjem o neispunjenju ili zakašnjenju u ispunjenju obveza i bez ikakve obveze naknade štete Kupcu.

12.2. U tom slučaju sve nedospjele obveze Kupca prema C-pharmu dospijevaju odmah i u cijelosti, a C-pharm ima pravo zahtijevati povrat Proizvoda koje je isporučio Kupcu, a koji Proizvodi nisu plaćeni.

13. Dužnost suradnje i obavještavanje

13.1. C-pharm i Kupac dužni su međusobno razmjenjivati informacije pisanim putem o svim činjenicama i okolnostima relevantnim za ispunjenje obveza iz Ugovora, te se međusobno obavještavati o svim izmjenama relevantnih propisa i regulacije važnih za uredno i pravovremeno ispunjenje obveza iz Ugovora.

13.2. Kupac je dužan komunicirati s nadležnim tijelima u vezi provedbe Ugovora na području na kojem se koriste odnosno plasiraju Proizvodi sukladno Ugovoru za vrijeme trajanja i nakon prestanka Ugovora ako se tiču perioda trajanja Ugovora.

14. Povjerljivost podataka i pravo intelektualnog vlasništva

14.1. Povjerljivim podacima u smislu ovih Općih uvjeta smatraju se bilo koje informacije koje se odnose na Pravo intelektualnog vlasništva, tehničke podatke, poslovne tajne ili know-how, klijente i njihove zaposlenike, projekte, planove, ugovore, radilišta, opremu, organizacijsko-administrativni dio poslovanja odnosno bilo koje druge informacije koje su na bilo koji način povezane s C-pharmom, a koji su Kupcu postali poznati za vrijeme pregovora, sklapanja Ugovora ili tijekom trajanja Ugovora. Pravom intelektualnog vlasništva C-pharma smatraju se sva prava, registrirana ili neregistrirana, uključujući sva buduća i potencijalna prava, koja uključuju, ali se ne ograničavaju na: patente, autorska prava, žig i oznake, dizajne, moralna i imovinska prava, modele, izgled, trgovačka imena, nazive tvrtki i imena domena.

14.2. Kupac se obvezuje da će za vrijeme pregovora odnosno trajanja Ugovora, ali i neograničeno nakon njegova prestanka po bilo kojoj osnovi, čuvati Povjerljive podatke C-pharma, te da ih neće na bilo koji način učiniti dostupnima trećim osobama osim temeljem prethodne pisane suglasnosti C-pharma ili kada je to zakonom ili drugim propisom određeno. Ako prekrši odredbe Općih uvjeta poslovanja o povjerljivosti podataka, Kupac će biti odgovoran za štetu koju C-pharm pretrpi kao rezultat nepoštivanja odredaba o povjerljivosti podataka.

14.3. Kupac se obvezuje poštivati Pravo intelektualnog vlasništva C-pharma, što znači da neće na bilo koji način neovlašteno koristiti žig, oznake, trgovačka imena ili nazive tvrtki C-pharma, pokušati registrirati, proizvesti ili dati proizvesti proizvode koristeći patente, izume, autorska prava ili ostala (ne)registrirana Prava intelektualnog vlasništva C-pharma. Kupac, koji dobije ovlast korištenja bilo kojeg Prava intelektualnog vlasništva C-pharma dužan je suzdržati se od svake radnje ili propusta koji bi za posljedicu mogli imali stvarnu ili potencijalnu štetu ili nanijeti reputacijsku štetu C-pharmu. Ako prekrši odredbe Općih uvjeta poslovanja o Pravu intelektualnog vlasništva, Kupac će biti odgovoran za štetu koju C-pharm pretrpi kao rezultat nepoštivanja odredaba o Pravu intelektualnog vlasništva.

15. Zaštita tržišnog natjecanja

15.1. C-pharm jamči da će poštivati pravila o zaštiti tržišnog natjecanja, te da će se prema poduzetnicima na mjerodavnom tržištu odnositi na korektan način i da će se suzdržati se od bilo kakvih sporazuma koji bi mogli negativno utjecati na tržišne slobode te da neće sklapati zabranjene sporazume u pogledu utvrđivanja cijena Proizvoda ili poduzimati druge radnje koje predstavljaju povredu pravila o zaštiti tržišnog natjecanja.

16. Zaštita osobnih podataka Kupaca i trećih osoba

16.1. C-pharm je posvećen zaštiti i poštivanju privatnosti Kupaca i trećih osoba.

16.2. Osobni podaci prikupljeni od Kupaca ili trećih osoba ili dostavljeni C-pharmu obrađuju se sukladno pravilima o zaštiti osobnih podataka objavljenim na službenoj web stranici C-pharma: https://www.c-pharm.hr/zastita-osobnih-podataka/.

17. Ekologija, društvena odgovornost i korporativno upravljanje (tzv. ESG standardi)

17.1. C-pharm podržava tzv. ESG model korporativnog upravljanja. U nastojanju da podrži ESG standarde, C-pharm pridaje iznimnu važnost ekološkoj održivosti, društvenoj odgovornosti i korporativnom upravljanju sukladno međunarodnim standardima, standardima Europske Unije i politikom C-pharma o ESG korporativnom upravljanju i o tome izvješćuje na službenoj stranici C-pharma: https://www.c-pharm.hr.

18. Završne odredbe

Prijenos prava i obveza

18.1. Prava iz Ugovora Kupac može prenijeti na treću osobu samo uz izričitu prethodnu pisanu suglasnost C-pharma. U slučaju prijenosa prava iz Ugovora bez prethodne pisane suglasnosti C-pharma, C-pharm zadržava pravo jednostrano raskinuti Ugovor s trenutnim učinkom i to slanjem obavijesti o raskidu putem pošte preporučeno s povratnicom i bez ikakvih obveza naknade štete Kupcu ili trećim osobama.

Poštivanje zakon i propisa

18.2. C-pharm i Kupac se obvezuju da će poštivati sve mjerodavne zakone i propise radi ostvarivanja cilja i svrhe Ugovora, kao i da će sve svoje obveze iz Ugovora ispuniti u skladu s pravilima struke.

Nevaljanost pojedinih odredbi

18.3. Ako bilo koja odredba ovih Općih uvjeta poslovanja nije valjana ili postane nevaljana, takva odredba neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta poslovanja.

Mjerodavno pravo

18.4. Na ove Opće uvjete poslovanja, kao i na sve Ugovore i poslovne odnose između C-pharma i Kupaca primjenjuje se hrvatsko pravo i isključuje se primjena Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe.

Rješavanje sporova

18.5. U slučaju da spor nije moguće riješiti mirnim putem svi sporovi između strana Ugovora, proizašli u vezi s Ugovorom koji se ne mogu riješiti mirnim putem, rješavat će se isključivo pred stvarno nadležnim sudom u Osijeku, osim ako C-pharm odluči pokrenuti postupak pred drugim mjesno nadležnim sudom.

Jezik

18.6. Mjerodavna verzija Općih uvjeta poslovanja je verzija na hrvatskom jeziku.

Prijelazne i završne odredbe

18.7. Odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja, kao i sve njihove izmjene i dopune, primjenjivat će se i na sve ranije sklopljene Ugovore između C-pharma i Kupca, pod uvjetom da Kupac za to da suglasnost pisanim putem u roku od 5 (pet) dana od kada C-pharm pošalje Kupcu pisanim putem obavijest o stupanju na snagu ovih Općih uvjeta poslovanja i njihovoj primjeni i na ranije sklopljene Ugovore. Ako se Kupac ne očituje unutar roka od 5 (pet) dana od zaprimanja takve obavijesti, smatrat će se da je Kupac prihvatio da se i na ranije sklopljene Ugovore primjenjuju ovi Opći uvjeti poslovanja.

18.8. Ako C-pharm i Kupac ne postignu dogovor o primjeni ovih Općih uvjeta poslovanja, na ugovorni odnos C-pharma i Kupca tada će se primjenjivati odredbe o kojima su se C-pharm i Kupac usuglasili u ranije sklopljenom Ugovoru.

Stupanje na snagu

18.9. Ovi Opći uvjeti poslovanja, kao i sva popratna dokumentacija i obrasci objavljeni su na službenoj stranici C-pharma: www.c-pharm.hr. 18.10. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se danom objave.

U Vukovaru, 21. kolovoza 2023.

Za C-pharm
Mario Bajto
Direktor