CEOS MANITOL SLANI AGAR

NAMJENA

CEOS Manitol slani agar selektivna je i diferencijalna podloga za izolaciju i brojenje stafilokoka iz kliničkih i nekliničkih uzoraka i za njihovu diferencijaciju u skladu s fermentacijom manitola.

NAČELA I OBJAŠNJENJA

CEOS Manitol slani agar formula je koju je osmislio Chapman za diferencijaciju koagulaza pozitivnih stafilokoka (npr. Staphylococcus aureus) iz koagulaza negativnih stafilokoka. CEOS Manitol slani agar koristi se za izolaciju stafilokoka iz kliničkih uzoraka, iz kozmetičkih proizvoda, te procjenu broja mikroorganizama u uzorku. CEOS Manitol slani agar sadrži peptone i goveđi ekstrakt koji opskrbljuju podlogu esencijalnim hranjivim tvarima. Koncentracija natrijevog klorida od 7,5% rezultira djelomičnom ili potpunom inhibicijom bakterijskih organizama koji nisu stafilokoki. Fermentacija manitola, kao što je označeno promjenom u fenolnom crvenom indikatoru, pomaže u diferencijaciji vrsta stafilokoka. Koagulaza pozitivni stafilokoki (npr. Staphylococcus aureus) stvaraju žute kolonije i žuto područje oko njih na podlozi dok koagulaza negativni stafilokoki stvaraju crvene kolonije i ne mijenja se boja fenolnog crvenog indikatora. CEOS Manitol slani agar je selektivni obogaćen medij koji se koristi za izolaciju patogenih stafilokoka. Medij sadrži manitol kao jedini fermentirajući ugljikohidrat i fenol crveno kao pH indikator. S.aureus pokazuju dobar rast, nakon 18-48 sati inkubacije na 37ºC s promjenom boje medija od crvene do žute. S. epidermis raste bez promjene boje indikatora.

REAGENSI

CEOS Manitol slani agar (g/l)

Goveđi ekstrakt 1,00
Pankreatična digestija kazeina5,00
Peptična digestija životinjskog tkiva5,00
Natrij klorid75,00
D-Manitol10,00
Fenol crveno0,025
Agar15,00

pH 7,4 ± 0,2
Boja: ružičasto crvena.

KORISNIČKA KONTROLA KVALITETE

Inokulirati reprezentativne uzorke sa sljedećim soje- vima:

MikroorganizmiRezultati rasta
Staphylococcus
aureus ATCC 6538
Žute kolonije srednje
veličine, srednje žuta boja
Staphylococcus
aureus ATCC 25923
Žute kolonije srednje
veličine, srednje žuta boja
Staphylococcus
epidermidis
ATCC 12228
Male do srednje velike
bijele kolonije, srednje
crvena boja
Proteus mirabilis
ATCC 12453
Djelomična (do potpuna)
inhibicija; bezbojne kolonije, inhibirano množenje
Escherichia coli
ATCC 25922
Potpuna inhibicija
Nije inokuliranoCrvena boja

Inkubirati na 35±2ºC kroz 18-24 sata i 48 sati.

Razmazati uzorak odmah po primitku u laboratorij. Ploča s razmazom primarno se koristi za izolaciju čistih kultura iz uzoraka koji sadrže miješanu floru. Drugi način je, u slučaju da se kultura nanosi na materijal izravno štapićem, štapić protrljati po malom dijelu površine na rubu i zatim razmazati iz tog inokuliranog dijela. Inkubirati ploče 24 – 48 h na temperaturi od 35 ± 2 °C u aerobnoj atmosferi. Nakon inkubacije treba pregledati ploče radi prisutnosti kolonija stafilokoka. Kolonije na kojima se pojavljuju stafilokoki treba dalje diferencirati kako bi se potvrdio njiihov identitet.