CEOS KROMOGENI VRE AGAR

NAMJENA

CEOS Kromogeni VRE agar je kromogeni medij za detekciju vankomicin rezistentnih enterokoka (VRE) direktno iz kliničkih uzoraka.

NAČELA I OBJAŠNJENJA

CEOS Kromogeni VRE agar je kromogeni medij koji se koristi za otkrivanje vankomicin otpornih Enterococcus faecium i Enterococcus faecalis izravno iz kliničkih uzoraka u 24 sata. Šest vrsta rezistencije na vankomicin karakterizirano je i na fenotipskoj i na genotipskoj osnovi u enterokokima. Pet ovih vrsta (VanA, B, C, D, E i G) odgovaraju stečenoj rezistenciji, vjerojatno prijenosom od drugih bakterija u crijevnom traktu; jedan tip (VanC) je osnovno svojstvo nepatogenih enterokoknih vrsta, E. gallinarum i E. casseliflavus. Operoni vanA i vanB nalaze se na plazmidima ili u kromosomu, dok su vanC, vanD, vanE i vanG operoni do sada pronađeni samo u kromosomu. Vrste VanA i VanB glikopeptidne rezistencije povezane su s izbijanjem vankomicin otpornih enterokoka, uglavnom E. faecium i E. faecalis, i mogu se prenijeti na druge organizme, uključujući S. aure- us. Sojevi tipa VanA pokazuju visoku razinu inducibilne rezistencije i na vankomicin i na teikoplanin, dok VanB tip ima promjenjive razine inducibilne rezistencije samo na vankomicin. Glavna briga za pojavu i širenje visoke otpornosti na vankomicin u enterokocima povezana je s rizikom širenja rezistencije glikopeptida na više patogene bakterije, što zauzvrat može dovesti do kliničkih izolata rezistentnih na sve antibiotike. Kromogeni VRE medij može se koristiti za brzo otkrivanje VRE, razlikujući E. faecalis i E. faecium, skraćujući vrijeme i rad, povećavajući specifičnost i osjetljivost i eliminirajući prethodno obogaćivanje i izolaciju čistih kolonija.

REAGENSI

CEOS Kromogeni VRE agar (g/l)

Faktori rasta41,00
Natrij klorid5,00
Kromogena smjesa0,477
Vankomicin0,005
Agar15,00

pH 7,1±0,2
Boja: jantarna, lagano opalescentna.

KORISNIČKA KONTROLA KVALITETE

Inokulirati reprezentativne uzorke sa sljedećim sojevima:

MikroorganizmiRezultati
InhibiranoEnterococcus faecalis
(VRE) ATCC 51299
Dobar rast,
plavo-zelene kolonije
Enterococcus faecalis
ATCC 29212
Inhibirano
Enterococcus faecium
ATCC 19434
Inhibirano
Escherichia coli
ATCC 25922
Inhibirano

Inkubirati na 35°C±2 kroz 18-24 sati.

Brisevi fekalija, uzorci fekalija, izolirane suspenzije kolonija ili mikroba mogu se inokulirati izravnim nanošenjem na ploče. Inkubirajte aerobno na 35°C 18-24 sata. Negativne ploče mogu se ponovno inkubirati dodatnih 24 sata.