CEOS KROMOGENI URIN AGAR IV

NAMJENA

CEOS Kromogeni urin agar IV je dijagnostički medij za izolaciju, identifikaciju i prebrojavanje patogena iz urinarnog trakta.

NAČELA I OBJAŠNJENJA

CEOS Kromogeni urin agar IV je poboljšani dijagnostički medij koji se koristi za izolaciju, brojanje i brzu direktnu identifikaciju patogena iz urinarnog trakta: E.coli, Enterobacter-Klebsiella-Serratia (KES), Proteus-Morganella-Providencia, Enterococci, Staphylococci, kvasaca. Razlikovanje između različitih bakterijskih vrsta ili rodova postiže se:
- kromogeni supstrat za β-galaktozidazu (GAL), koji dijeljenjem oslobađa netopljivu roza boju.
- kromogeni glukopiranozid derivat, podijeljen na β-glukozidazu (GAL) stvara netopljivu plavu boju.
- triptofan za otkrivanje triptofan deaninaze (TDA) Proteus spp., Morganella spp., Providencia spp. i za indol test E.coli kolonija.
Grupe E. coli, Enterococci, Klebsiella-Enterobacter-Serratia i Proteus-Morganella-Providencia najčešći su mikroorganizmi koji uzrokuju infekcije urinarnog trakta (UTI). 60 do 70% UTI-ja uzrokuje E.coli u čistoj kulturi ili zajedno s Enterococcima. Staphylococcus saprophyticus i Streptococcus agalactiae, premda manje učestalo, pojavljuju se kod UTI-ja u žena.

REAGENSI

CEOS Kromogeni urin agar IV (g/l)

Peptoni21.00
Silikon20.00
Kromogena smjesa<1
Triptofan1.00
Agar16.00

pH 7,2±0,2
Boja: siva, neprozirna.

KORISNIČKA KONTROLA KVALITETE

Inokulirati reprezentativne uzorke sa sljedećim sojevima:

MikroorganizmiRezultati
Escherichia coli
ATCC 25922
Ružičaste kolonije, GAL +,
GLU-, INDOL +, TDA -
Staphylococcus aureus ATCC 25923Bijele kolonije, GAL -, GLU-,
INDOL -, TDA -
Enterococcus faecalis ATCC 29212Tirkizno plave kolonije, GAL
-, GLU+, INDOL -, TDA -
Klebsiella pneumoniae ATCC 13883Plavo ljubičaste kolonije, GAL
+, GLU+, INDOL -, TDA -
Proteus mirabilis
ATCC 25933
Narančasto smeđe kolonije
sa smećkastom aureolom,
GAL -, GLU-, INDOL -, TDA +

Inkubirati pri temperaturi od 35-37°C kroz 18-24 sata.

Koristiti ploče prema uobičajenim laboratorijskim procedurama za prebrojavanje urinarnih bakterija. Razmazati uzorak na površinu ploče i inkubirati na 37°C/18-24 sata.