CEOS CAMPYLOBACTER SELEKTIVNI AGAR (PRESTON)

NAMJENA

CEOS Campylobacter selektivni agar (Preston) je selektivna podloga za izolaciju vrsta Campylobacter jejuni i Campylobacter coli iz uzoraka ljudskih i životinjskih fekalija i uzoraka iz okoliša.

NAČELA I OBJAŠNJENJA

Pepton, enzimatska digestija kazeina i enzimska dige- stija jetre osiguravaju aminokiseline, dušik, ugljik, vi- tamine i minerale za rast organizama. Ekstrakt kvas- ca izvor je vitamina, posebno B grupe. Natrijev klorid održava osmotsku ravnotežu medija. Natrijev piruvat, željezni sulfat i natrijev metabisulfit djeluju kao sred- stvo za redukciju kisika. Agar je sredstvo za učvršćiva- nje. Defibrinirana životinjska krv pruža dodatne hra- njive tvari za bakterije. Antibiotici suzbijaju normalnu enteričku floru i pojačavaju rast Campylobacter spp.

REAGENSI

CEOS Campylobacter selektivni agar Preston (g/l)

Peptoni7,5
Enzimatska digestija kazeina7,5
Enzimska digestija jetre2,5
Ekstrakt kvasca5,0
Natrij klorid5,0
Natrij piruvat0,25
Željezo (III) sulfat0,25
Natrij metabisulfit0,25
Agar15,0
Defibrinirana životinjska krv50 ml
Polimiskin B sulfat5,000 IU
Trimetoprim0,01
Rifampicin0,01
Cikloheksimid0,1

pH 7.5 ± 0.2 Boja: crvena

KORISNIČKA KONTROLA KVALITETE

Inokulirati reprezentativne uzorke sa sljedećim sojevima:

MikroorganizmiRast
Campylobacter jejuni ATCC 29428Dobar
Escherichia coli ATCC 25922Inhibirano
Candida albicans ATCC 10231Inhibirano

Inkubirati ploče u mikroaerobnim uvjetima 40-48 sati na 41.5°C. Inokulum za produktivnost: 50-100 CFU Inokulum za selektivnost: 104 – 106 CFU
Postupak ispitivanja Ploče inokulirajte koristeći kulturu za obogaćivanje dobivenu u pogodnom mediju kao što je CEOS Bol- ton broth ili nanesite uzorak izravno preko površine agara da se postignu pojedinačne kolonije. Inkubirajte mikroaerobno na 37°C ili 41,5 ± 1 °C 40-48 sati. Promatrati tipične kolonije vrsta Campylobacter koje izgledaju bjelkaste, ravne i vlažne, često s metalnim sjajem i sa tendencijom širenja. Mogu se javiti i drugi oblici kolonija. Za potvrdu, treba napraviti subkultu- ru sumnjive kolonije na CEOS Columbia krvnom aga- ru i provjeriti morfologiju, pokretljivost i mikroaerobni rast čiste kulture na 25°C, aerobni rast na 41,5°C i pri- sutnost oksidaze.