CEOS ESKULIN ŽUČNI AZID AGAR

NAMJENA

CEOS Eskulin žučni azid agar je selektivni medij za otkrivanje i prebrojavanje enterokoka u vodi i drugim materijalima prema ISO 7899-2.

NAČELA I OBJAŠNJENJA

CEOS Eskulin žučni azid agar je selektivni medij za detekciju, izolaciju i identifikaciju enterokoka. Sposobnost hidrolize eskulina karakteristika je enterokoka. Organizmi pozitivni na hidrolizu eskulina, hidrolizi- raju glikozid eskulin u eskuletin i dekstrozu. Eskuletin reagira s željeznim amonijevim citratom stvarajući tamno smeđe ili crne kolonije. Goveđa žuč ne inhibira enterokoke, dok su ostale gram pozitivne bakterije inhibirane. Natrijev azid inhibira gram negativne bak- terije. Tripton, pepton i ekstrakt kvasca opskrbljuju agar hranjivim sastojcima neophodnim za rast. Natrijev klorid osigurava osmotsku ravnotežu. Bakteriološki agar je sredstvo za skrutnjavanje. Prisutnost crijevnih enterokoka pokazatelj je zagađenosti fekalijama, posebno kada se kontaminacija dogodila mnogo prije, a manje otporne koliformne bakterije, uključujući Escherichiu coli, možda su već mrtve kad se provodi analiza.

REAGENSI

CEOS Eskulin žučni azid agar (g/l)

Tripton17,00
Pepton3,00
Ekstrakt kvasca5,00
Natrij klorid5,00
Goveđa žuč10,00
Eskulin1,00
Željezo amonij citrat0,50
Natrij azid0,25
Agar15,00

pH 7,1 ± 0.2
Boja: lagano opalescentna, tamno jantarna.

KORISNIČKA KONTROLA KVALITETE

Inokulirati reprezentativne uzorke sa sljedećim sojevima:

MikroorganizmiRezultati
E.faecalis ATCC 19433Dobar rast, hidroliza eskulina
E.faecium ATCC 19434Dobar rast, hidroliza eskulina
S.pyogenes ATCC 19615Inhibirano
E.coli ATCC 25922Inhibirano

Uvjeti inkubacije: 35°C ± 2°C kroz 18-24 h.

Inkubirajte na 35 °C ±2 °C i promatrajte nakon 18- 24 sata. Smatra se da tipične kolonije koje pokazuju smeđe-crnu boju u okolnom mediju daju pozitivne re- akcije i broje se kao crijevni enterokoki. ISO 7899-2 preporučuje filtriranje uzorka vode kroz filtarsku membranu (promjer pora 0,45 μm), prenošenje membrane na Slanetz Bartley agar i aerobnu inkubaciju na 36 ±2 °C tijekom 40-48 h. Potvrdi- te crveno-kestenjasto-ružičaste kolonije prijenosom membrane i kolonija na ploču Eskulin žučnog azid agara koja je prethodno zagrijana na 44 °C. Inkubiraj- te na 44 ±0,5 °C 2 sata.